Ciągły rozwój medycyny to z pewnością jedno z najważniejszych zjawisk współczesnego świata. Codzienna praca lekarzy, którzy pomagają ratować nasze zdrowie, niestety przyczynia się do wytwarzania dużej ilości odpadów medycznych. Czym tak naprawdę są te śmieci i w jaki sposób się dzielą?

Jak zdefiniować odpady medyczne?

Odpady medyczne to wszelkie substancje stałe, gazowe i ciekłe, które powstają w trakcie leczenia, diagnozowania oraz profilaktyki w instytucjach lecznictwa otwartego i zamkniętego, a także w obiektach eksperymentalnych oraz badawczych. Odpady medyczne powstają w szpitalach, sanatoriach rehabilitacyjnych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, szpitalach psychiatrycznych, ośrodkach leczenia odwykowego, szpitalach uzdrowiskowych, przychodniach, poradniach i ośrodkach zdrowia. Niestety, ale często zdarza się, że niezabezpieczone właściwie odpady trafiają na różne wysypiska śmieci ogólnych albo spalane są w kotłowniach. Prawidłowo zabezpieczenie i usuwanie odpadów medycznych jest obecnie jednym z ważniejszych problemów sanitarno-epidemiologicznych. Nieprawidłowe utylizowanie tych śmieci to również spore zagrożeniem dla środowiska. Należy więc zadbać o odpowiednią segregację tych odpadów, tak aby nie zagrażać sobie i innym.

Charakterystyka odpadów medycznych

Klasyfikacja odpadów medycznych została określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku. Można rozróżnić ich kilkanaście kategorii:

• odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej,
• części ciała oraz organy,
• narzędzia zabiegowe i chirurgiczne wraz z ich resztkami,
• pojemniki na krew i konserwanty pomagające ją zachować,
• chemikalia wraz z odczynnikami chemicznymi zawierającymi substancje zaliczane do niebezpiecznych,
• leki cytostatyczne oraz cytotoksyczne,
• pozostałe leki,
• odpady dentystyczne,
• zużyte kąpiele lecznicze, które są aktywnie biologiczne,
• resztki z pożywienia pacjentów oddziałów zakaźnych,
• pozostałe odpady, zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub toksyny, wszelkie formy, które mogą przenosić materiał genetyczny (na przykład podpaski, podkłady i pieluchomajtki).

Podział odpadów medialnych został też sklasyfikowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

• bytowo-gospodarcze – do tej kategorii, należą śmieci z pomieszczeń biurowych i administracyjnych, oddziałów niezabiegowych, służb technicznych, zapleczy warsztatowych oraz pozostałości z kuchni,
• specyficzne, przeznaczone do unieszkodliwienia – to odpady, które miały bliski i bezpośredni kontakt z chorymi pacjentami i mogą być zagrożeniem infekcyjnym dla innych osób. Należą do nich: zużyte igły i strzykawki, opatrunki, materiały medyczne i laboratoryjne, pozostałości z sal operacyjnych, oddziałów zakaźnych i chirurgicznych, amputowane części ciała, resztki posekcyjne, leki cytostatyczne, leki przeterminowane oraz wszelkie opakowania po lekach,
• odpady specjalne – to wszelkie śmieci radioaktywne, substancje toksyczne, zużyte oleje i diagnostyki izotopowe, substancje chemiczne, których nie wolno spalić, rozpuszczalniki oraz odczynniki, zużyte baterie, świetlówki, termometry rtęciowe i odpady srebronośne,
• wtórne – substancje, które zostały po obróbce termicznej takie jak popiół, pyły, szlamy z urządzeń odpylających i zeszklony żużel.

Odpady medyczne należą do specjalistycznej grupy śmieci, które często są niebezpieczne i nie podlegają recyklingowi. W Polsce co roku powstaje ponad 200 tysięcy ton takich odpadów. Większość z nich, bo około 75-80%, ma charakter komunalny, z kolei pozostałe 20-25% to odpady wymagające specjalnej utylizacji.

Inspirowane: ekoemka.com.pl – pojemniki na odpady medyczne